หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File

การประชุมทางไกลแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ช่วงเช้า   คลิ๊ก

ช่วงบ่าย  คลิ๊ก

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 (70%)

>>>เอกสารดาวน์โหลด<<<

การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน รายการค่าเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด สำหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจน

>>>เอกสารดาวน์โหลด<<<

บัญชีจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560)

>>>เอกสารดาวน์โหลด<<<

บัญชีจัดสรรรายโรง

>>>เอกสารดาวน์โหลด<<<

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูล นร. เป็นศูนย์

>>>เอกสารดาวน์โหลด<<<

หนังสือแจ้ง สพท

>>>เอกสารดาวน์โหลด<<<

แบบฟอร์มการเสนอของบประมาณโรงเรียนประสบวาตภัยและอุทกภัย

บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน    >>>เอกสารดาวน์โหลด<<<

แบบประมาณราคาวัสดุ         >>>เอกสารดาวน์โหลด<<<

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

>>>เอกสารดาวน์โหลด<<<

ร่างแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

>>>เอกสารดาวน์โหลด<<<

การจัดสรรงบประมาณ

-จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (30%)

>>>เอกสารดาวน์โหลด<<<

-จัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

>>>เอกสารดาวน์โหลด<<<

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนปี 2559

>>>เอกสารดาวน์โหลด<<<

อบรมนโยบายและแผน วันที่ 30-1 เมษายน 2559

>>>เอกสารดาวน์โหลด<<<

ทิศทางพัฒนาการศึกษาวิสัยทัศน์ปี 2559         

>>>เอกสารดาวน์โหลด<<<

-มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโต๊ะเรียนและเก้าอี้

>>>เอกสารดาวน์โหลด<<<

-วิธีการเขียนโครงการของบประมาณ สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

>>>เอกสารดาวน์โหลด<<<

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตรวจสอบและติดตามโรงเรียนในสังกัดที่ประสบภัยธรรมชาติ 
      นายวิรัช พัฒนพิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขท
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
คณะกรรมการติดตามงบประมาณ
โรงเรียนขนาดเล็กดีเด่น
ประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

งานนโยบายและแผน
 

 -  **NEW แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558
 -  แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557


งานงบประมาณ
 

-  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราห์)

-  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2557 (ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการคณิตศาสตร์ ครุภัณฑ์ห้องสมุด) 

-  **NEW ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

 

 

 

 

 


งานติดตามและประเมินผล
 

-ระบบติดตาม การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MESงานข้อมูลสารสนเทศ
 

 -  คู่มือการจัดทำแผ่นชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูป
 
- ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2557
 - ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.57


ข่าวการศึกษาไทย
 
ข่าวการศึกษา
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/widget.html

ครูวันดี
 
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/widget.html


ข่าวเปิดสอบงานราชการ
 
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/widget.html