หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File

แบบฟอร์มการรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  >>>เอกสารดาวน์โหลด<<<

แนวทางการส่งมอบทรัพย์สินกรณีการรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  >>>เอกสารดาวน์โหลด<<<

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550             >>>เอกสารดาวน์โหลด<<<

 

แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คลิ๊ก

 

การประชุมทางไกลแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ช่วงเช้า   คลิ๊ก

ช่วงบ่าย  คลิ๊ก

 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 (70%)

>>>เอกสารดาวน์โหลด<<<

 

แบบฟอร์มการเสนอของบประมาณ งบลงทุนค่าครุภ้ณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  >>>เอกสารดาวน์โหลด<<<

 

บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน    >>>เอกสารดาวน์โหลด<<<

 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

>>>เอกสารดาวน์โหลด<<<

 

-มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโต๊ะเรียนและเก้าอี้

>>>เอกสารดาวน์โหลด<<<

 

-วิธีการเขียนโครงการของบประมาณ สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

>>>เอกสารดาวน์โหลด<<<

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
การอบรมโครงการพัฒนานักเรียน และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษา ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2561 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
กระบวนการ PLC การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of interest) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ข่าวการศึกษาไทย
 
ข่าวการศึกษา
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/widget.html

ครูวันดี
 
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/widget.html


ข่าวเปิดสอบงานราชการ
 
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/widget.html