.

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

 
 
นายวิรัช พัฒนพิเชียร
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2
 
 
 
 
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 24 เมษายน 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.162.121.80
คุณเข้าชมลำดับที่ 137,948
  หน้าหลัก    เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์
 

 เป้าประสงค์

           1. ประชากรวัยเรียนระดับก่อนประถมศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างน้อย 1 ปี ก่อนเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ
           2. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกระดับ
           3. เด็กพิการ  เด็กด้อยโอกาส เด็กยากไร้และเด็กมีความสามารถพิเศษ  ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาเต็มศักยภาพ ได้รับการคุ้มครอง ช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
           4. ผู้เรียนมีคุณธรรม มีความรักชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีจิตสาธารณะและยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
           5. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในการรับมือกับสถานการณ์และภัยพิบัติ
           6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ และปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและจรรยาบรรณวิชาชีพ
           7. พัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
           8. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก
           9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และสถานศึกษาบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

 
: กลุ่มนโยบายและแผน
126/1 ถนนจรดวิถีถ่อง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
Tel : 0-5564-1702 , 0-5564-4175-9
Email : ictsukhothai2@gmail.com